Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 Algemeen

1.1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, daar­onder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom, waarbij PMG Techniek B.V. als (potentieel) verkoper en/of leverancier optreedt, worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.

1.2. Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutaties, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).

1.3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en PMG Techniek B.V. die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waar­bij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

1.4. Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het begrip goederen ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. PMG Techniek B.V. is eerst gebonden, doordat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

22.  Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koop­overeenkomst tot stand doordat PMG Techniek B.V. geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, danwel doordat PMG Techniek B.V. aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

2.3. Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen gelden slechts ter aanduiding. Voor fouten en afwijkingen in of van genoemd materiaal is PMG Techniek B.V. niet aan­sprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de goederen.

ARTIKEL 3 Intellectuele eigendom en knowhow

3.1. Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door PMG Techniek B.V. aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van PMG Techniek B.V..

3.2. De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de goederen waarop zij betrekking hebben.

3.3. De koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij PMG Techniek B.V. uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

3.4. Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de koper aan PMG Techniek B.V. voor iedere overtreding een boete van € 4.500,- verschuldigd, ongeacht de overige rechten van PMG Techniek B.V. op nakoming, ontbinding, schade­vergoeding etc.

ARTIKEL 4 Keuring

4.1. Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen op het terrein van PMG Techniek B.V. danwel ter plaatse van de koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.

4.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5 Montage en inwerkingstelling

5.1. In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.

5.2. Indien PMG Techniek B.V. zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde goederen verplicht heeft, dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die goederen, indien:

a.     montage en inwerkingstelling geschiedt volgens haar aanwijzing, waarbij zij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.

b.     de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waar­aan de goederen moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.

Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaam­heden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen. Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening  de nodige assistentie te geven in de vorm van  mankracht en hulpmaterialen.

5.3. Indien de monteur tengevolge van de omstandigheden, onafhankelijk van de wil van PMG Techniek B.V., niet regelmatig kan doorgaan, komen hieruit voortvloeiend kosten ten laste van de koper

5.4. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6 Levering

6.1. Levering aan de wederpartij geschiedt Ex Works.

6.2. De door PMG Techniek B.V. opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat alle gegevens, tekeningen en dergelijke die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn volledig door PMG Techniek B.V. zijn ontvangen.

6.3. Met PMG Techniek B.V. overeengekomen Ievertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om PMG Techniek B.V. bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan PMG Techniek B.V. aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

6.4. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, noch verplicht dit PMG Techniek B.V. tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

6.5. PMG Techniek B.V. is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

ARTIKEL 7 Prijzen

7.1. AlIe prijzen gelden Ex Works en zijn exclusief B.T.W.

7.2. De koper draagt de verzend- en reiskosten in verband met een ongerecht­vaardigd beroep op de garantie of een ongerechtvaardigde klacht van de koper.

7.3. De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft PMG Techniek B.V. het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.

7.4. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van lid 3 is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op veran­dering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin PMG Techniek B.V. de goederen heeft gekocht.

7.5. Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

ARTIKEL 8 Betalingsvoorwaarden

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moet betaling geschieden contact zonder korting bij levering van de goederen, onverschillig of het al verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd danwel of door de koper wordt gereclameerd. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

8.2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of PMG Techniek B.V. reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn. PMG Techniek B.V. heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht de koper vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.3. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom niet heeft voldaan, is PMG Techniek B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8.4. Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is over­schreden, is PMG Techniek B.V. bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

8.5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechte­Iijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouder­dom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de koper.

8.6. De koper kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

8.7. Elke overeenkomst wordt door PMG Techniek B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door PMG Techniek B.V. in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

8.8. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is PMG Techniek B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van PMG Techniek B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 9 Risico- en eigendomsovergang

9.1. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 6.1 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de goederen mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld of opzet van PMG Techniek B.V. te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de goederen zal PMG Techniek B.V. gerechtigd zijn de kosten van opslag aan de koper in rekening te brengen.

9.2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 6.1 gestelde, gaat de eigen­

9.3. PMG Techniek B.V. zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. De koper zal aan PMG Techniek B.V. alle medewerking verlenen ten einde PMG Techniek B.V. in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de goederen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

ARTIKEL 10 Veranderingen

10.1.       Wijziging of annulering van een koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van PMG Techniek B.V. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan PMG Techniek B.V. te vergoeden.

ARTIKEL 11 Reclames

11.1.       Reclames op geleverde gebruikte goederen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door PMG Techniek B.V. niet in behandeling genomen en PMG Techniek B.V. is terzake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepalingen in lid 2 tot en met 5 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.

11.2.       De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de koper daarop geen beroep meer doen, indien zij PMG Techniek B.V. niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 24 uur na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis daarvan heeft gegeven.

11.3.       Vorderingen en verweren, gegrond op de feiten die de stelling zouden recht­vaardigen dat de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

11.4.       Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

11.5.       Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

ARTIKEL 12 Garantie

12.1.       PMG Techniek B.V. garandeert geleverde nieuwe goederen gedurende de tijd van zes maanden na levering. Dat wil zeggen dat alle onderdelen waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van fabricage- of materiaalfouten of ondeugdelijke con­structie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen worden hersteld, ofwel door andere vervangen, zulks ter keuze van PMG Techniek B.V. De garantie geldt mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 11 genoemde termijnen schriftelijk ter kennis van PMG Techniek B.V. wordt gebracht en, voor zover PMG Techniek B.V. dit wenst, het betrokken onderdeel ter­stond vrachtvrij wordt toegezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de goederen meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.

12.2.       De hierboven vermeide garantie met betrekking tot gratis herstel of vervanging van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komt voor rekening van de koper. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.

12.3.       Indien de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veran­deringen verricht of door anderen Iaat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zonder voorafgaande toestemming van PMG Techniek B.V., dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van PMG Techniek B.V. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat PMG Techniek B.V. zijn garantieverplichting, niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.

12.4.       Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens de koper zelf of door derden verrichte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.

12.5        PMG Techniek B.V. staat niet in voor de bijzondere geschiktheid voor een bepaald doel van de door haar geleverde goederen tenzij deze goederen door PMG Techniek B.V. zijn geleverd op basis van een door de koper verstrekt model waarvoor de goederen bijzondere geschiktheid dienen te vertonen.

ARTIKEL 13 Aansprakelijkheid

13.1.       De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor

Niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van PMG Techniek B.V., welke aansprakelijkheid derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten, met uitzondering van opzet of grove schuld van personen van wie PMG Techniek B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

13.2.       De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper echter niet zal overgaan, alvorens de koper PMG Techniek B.V. uitdruk­kelijk in gebreke zal hebben gesteld en PMG Techniek B.V. een redelijke termijn zal hebben gegund, waarbinnen PMG Techniek B.V. alsnog aan zijn garantie­verplichtingen zal kunnen voldoen.

13.3.       PMG Techniek B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of respectievelijk door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door terzake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toe­gebracht aan goederen en personen, weke of wie ook.

13.4.       Onverminderd het hiervoor bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van PMG Techniek B.V., uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van PNG Techniek B.V., uit hoofde van een verzekering die gebruikelijk is in deze branche, wordt uitgekeerd.

13.5.       In geval van enige aanspraak van derden ten opzichte van PMG Techniek B.V. uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of wer­king van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van PMG Techniek B.V. evenzeer. De koper vrijwaart PMG Techniek B.V. van iedere verdere aan­sprakelijkheid ten opzichte van die derde(n).

13.6.       Bij levering van goederen zal PMG Techniek B.V. voor zover nodig en/of vereist, aan de koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan koper verplicht is zich te houden.PMG Techniek B.V. mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van de koper, van uitgaan dat de koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met de machine iaat werken of verblijven (in de ruimste zin des woords) de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in vol­doende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taai de Nederlandse, Engelse of Duitse is. PMG Techniek B.V. is bereid de koper (voor zover mogelijk) die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. De koper is gehouden de kosten terzake te voldoen.

ARTIKEL 14 Overmacht

14.1.       Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan elke van de wil van PMG Techniek B.V. onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien), die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor­zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van PMG Techniek B.V. of haar leveranciers.

ARTIKEL 15 Ontbinding en bevrijding

15.1.       Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de koper, een aanbod of over­eenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke

Schuldenregeling met de koper, faillissement, surséance of ondercuratelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is PMG Techniek B.V. te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot beta­ling van schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

Ontbinden, dan wel de (verdere uitvoering van de overeenkomst (en) op te schor­ten, zonder in gebrekenstelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist. PMG Techniek B.V. is in die gevailen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Alles onverminderd het recht van PMG Techniek B.V. op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

15.2.       Indien de behoorlijke nakoming door PMG Techniek B.V. tengevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van PMG Techniek B.V. komen, waaronder overmacht zoals omschreven in artikel 14, geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend onmogelijk is, heeft PMG Techniek B.V. het recht te hare keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

15.3.       indien de wederpartij, nadat PMG Techniek B.V. hem daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is PMG Techniek B.V. van zijn verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichtingen van de wederpartij.

ART1KEL 16 Toepasselijk recht

16.1.       Op allle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmee samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 Geschillen

17.1.       Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarmee samenhangen, zullen worden berecht door de rechtbank te Maastricht of door de rechtbank te Alkmaar, dat ter keuze van PMG Techniek B.V., tenzij zij behoren tot de competentie van de sector kanton.

ART1KEL 18 Conversie

indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter ervan, op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan

 Algemene verhuurbepalingen

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid

1.1.         Deze verhuurbepalingen zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten waarbij PMG Techniek B.V. als (potentieel) verhuurder van roerende goederen optreedt.

12. Toepasselijkheid van door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.         Van deze verhuurbepalingen kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen/totstandkomen overeenkomst

2.1.         Indien de huurder een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat PMG Techniek B.V. deze schriftelijke aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.2.         Getoonde of verstrekte tekeningen, maten en gewichten gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te huren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

ARTIKEL 3 Aflevering

3.1.         Het gehuurde zal compleet en in werkende staat ter beschikking van de huurder worden gesteld. Behoudens normale slijtage dient het gehuurde in dezelfde staat door de huurder teruggeleverd te worden.

ARTIKEL 4 Huurprijzen en huurperiode

4.1.         Alle huurprijzen zijn af magazijn van verzending en exclusief B.T.W., transport, bediening, brand­stof, montage en demontage tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op een werktijd van maximaal 8 werkuren per dag en/of 40 werkuren per week. Bij meer werkuren is een extra toeslag verschuldigd. Bij afwijking tussen het aantal gemaakte bedrijfsuren en het geschatte aantal bedrijfsuren is PMG Techniek B.V. gemachtigd de huurtermijnen naar verhouding, zonodig met terugwerkende kracht, aan te passen.

4.2.         De door de huurder verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen in het magazijn van PMG Techniek B.V. volgens overeenkomst ter beschikking staan van de huur­der, tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen bij PMG Techniek B.V. zijn terugbezorgd c.q. door PMG Techniek B.V. zijn teruggehaald.

4.3.         De goederen worden verhuurd voor periodes van hele dagen, weken en/of vier weken, tenzij anders overeengekomen. De huurperiodes zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de huurder een huurprijs voor een volledige periode verschuldigd.

4.4.         Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs. Als het gehuurde, door welke omstandigheden dan ook tijdelijk niet ter bedrijfsklare beschikking van de huurder heeft gestaan, blijft de huur­prijs onverkort verschuldigd.

4.5.         De met PMG Techniek B.V. overeengekomen tUdstippen, waarop PMG Techniek B.V. het gehuurde moet bezorgen of de huurder het gehuurde kan ophalen, gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de huurder bevoegd om PMG Techniek B.V. bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan PMG Techniek B.V. aansprakelijk worden gesteld voor termijn­overschrijding.

4.6.         Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen, uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één dag, de huurovereenkomst beëindigen.

4.7.         Huurovereenkomsten die voor bepaalde tijd langer dan een jaar zijn aangegaan kunnen niet tussentijds worden opgezegd door de huurder. PMG Techniek B.V. behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van achterstand van betalingen of niet nakomen van overige betalingen en afspraken, het gehuurde retour te nemen. Hierbij zal de huurder niet ontslagen worden van zijn contractuele betalingsverplichting.

4.8.         Huurovereenkomsten die voor bepaalde tijd langer dan een jaar zijn aangegaan worden na de contractsperiode stilzwijgend verlengd voor de contractsduur van steeds een jaar. Mocht de koper de overeenkomst aan het einde van de contractsperiode willen beëindigen, dan moet hij PMG Techniek B.V. hiervan minstens twee maanden voor het einde van de periode schriftelijk kennis geven.

ARTIKEL 5 Verplichtingen huurder

5.1,         De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer van de goederen in het magazijn van PMG Techniek B.V. Huurder is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren terzake alle schade, risico, vermissing en diefstal.

5.2.         Het is de huurder niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

Evenmin is het huurder toegestaan om zonder toestemming van PMG Techniek B.V. de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsten en/of werken op te stellen. PMG Techniek B.V. heeft het recht in nader overleg te regelen controle op de aanwezigheid van de goederen uit te oefenen of te doen uitoefenen.

5.3.         lndien derden ten opzichte van het gehuurde rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de huurder deze derden terstond doen blijken van de eigendom van PMG Techniek B.V. Indien het gehuurde uit de macht van de huurder mocht geraken, zal de huurder PMG Techniek B.V. daar­van binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. PMG Techniek B.V. zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maat­regelen (waaronder maatregelen ten name van de huurder) kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor de huurder zijn, tenzij de aanleiding voor de maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan PMG Techniek B.V. is toe te rekenen. Huurder zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan PMG Techniek B.V. voldoen.

5.4.         De huurder dient de goederen overeenkomstig hun bestemming te gebruiken en deze overigens als een goede huisvader te verzorgen, een en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. Bij een accumachine is de huurder verantwoordelijk voor het controleren en het bijvullen van het vloeistofniveau van de accu’s met gedemineraliseerd water. Geadviseerd wordt dit twee keer per maand te doen. Tevens dient de huurder de accu’s tijdig en onder de juiste omstandigheden te laden.

5.5.         Het is de huurder niet toegestaan enige verandering aan de goederen aan te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan de goederen te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan de goederen onmiddellijk schriftelijk te melden aan PMG Techniek B.V.

5.6.         De huurder is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de goederen ontstane schade, vermissing en/of diefstal van de goederen, veroorzaakt door weke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.

5.7.         De huurder is te allen tijde verplicht op verzoek van PMG Techniek B.V. het gehuurde voor bezich­tiging en technische inspectie aan PMG Techniek B.V. ter beschikking te stellen of te doen stellen. De huurder zal voorafgaand aan een periodieke inspectie schriftelijk hiervan op de hoogte worden gesteld.

5.8.         Nadat PMG Techniek B.V. het gehuurde aan zijn adres heeft terugontvangen, houdt PMG Techniek B.V. het recht om binnen redelijke termijn bij de huurder te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat terugontvangen is. De huurder is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.

5.9.         Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoor­schriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart PMG Techniek B.V. voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften.

5.10.       ln geval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurperiode door PMG Techniek B.V. zal worden afgehaald, zal huurder het gehuurde transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door PMG Techniek B.V. in rekening worden gebracht.

5.11.       Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als huurder de overeenkomst zijn aangegaan, dan kunnen zij door PMG Techniek B.V. hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de uit de huurovereenkomst en uit deze algemene voorwaarden voort­vloeiende verplichtingen van de huurder.

ARTIKEL 6 Reparaties

6.1.         Reparaties aan het gehuurde zullen door PMG Techniek B.V. binnen de door haar gehanteerde normale werktijden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. In spoedeisende gevallen zal PMG Techniek B.V., indien mogelijk, haar medewerking verlenen aan het verrichten van reparaties buiten haar normale werktijden, waarbij de extra kosten voor rekening van de huurder zijn.

6.2.         Uitsluitend die reparaties die het gevolg zijn van normale slijtage zijn voor rekening van PMG Techniek B.V. Reparatiekosten die het gevoig zijn van onoordeelkundig gebruik en/of nalatigheid van de huurder of haar personeel zullen door PMG Techniek B.V. aan de huurder in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 Tijdelijke en permanente vervanging

7.1.         Bij reparaties, normaal onderhoud uitgezonderd, welke niet binnen 24 uur kunnen worden uit­gevoerd, zaterdag, zondagen en feestdagen niet meegerekend, zal PMG Techniek B.V., indien zulks is overeengekomen, gedurende de tijd dat het gehuurde niet ter beschikking van de huurder staat, deze op verzoek van de huurder vervangen c.q. doen vervangen door een andere naar keuze van PMG Techniek B.V.

7.2.         De bedrijfsuren gemaakt met het vervangingsmiddel worden beschouwd als te zijn gemaakt met het vervangen gehuurde goed.

7.3.         PMG Techniek B.V. is bevoegd zonder opgave van redenen een gehuurd goed voor de verdere duur van de gebruiksperiode permanent te vervangen door een minimaal gelijkwaardig goed. PMG Techniek B.V. verplicht zich in een dergelijk geval de extra kosten voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 8 Betaling

8.1.         Facturatie vindt plaats na beëindiging van de huur en/of na elke huurperiode van vier weken.

8.2.         Facturen m.b.t. huur van PMG Techniek B.V. dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door PMG Techniek B.V. aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

8.3.         In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de huurder, ongeacht of PMG Techniek B.V. reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de huurder een rente verschuldigd van 1,5% per )gedeelte van de) maand over het opeisbare bedrag.

8.4.         Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de huurder in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlands Orde van Advocaten.

8.5.         Betalingen door of vanwege de huurder strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de huurder.

8.6.         De huurder kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

ARTIKEL 9 Eigendom

9.1.         PMG Techniek B.V. blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode.

ARTIKEL 10 Zekerheid

10.1.       Indien er goede grond bestaat te verwachten dat de huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerste verzoek van PMG Techniek B.V. terstond genoeg­zame en in de door PMG Techniek B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is PMG Techniek B.V. gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

10.2.       Indien de huurder aan het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 8 dagen na een daartoe strek­kende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen terstond opeisbaar.

Onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de huurder in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

ART1KEL 11 Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

11.1.       De huurder heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de huurder daarop geen beroep meer doen, indien zij PMG Techniek B.V. niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 24 uur na aflevering althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis daar­van heeft gegeven.

11.2.       Vorderingen en verweren, gegrond op de feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

ARTIKEL 12 Aansprakelijkheid

12.1.       PMG Techniek B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de huurder, welke aan opzet of grove schuld van PMG Techniek B.V. of haar werknemers te wijten is, tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van PMG Techniek B.V., uit hoofde van een verzekering die gebruikelijk is in deze branche, wordt uitgekeerd.

12.2.       PMG Techniek B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.

12.3.       PMG Techniek B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid ten opzichte van de huurder kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet eventueel aansprakelijk zou zijn.

12.4.       PMG Techniek B.V. is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slechts aansprak~{ijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.

12.5.       De huurder zal PMG Techniek B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genoemd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derden in verband met de door PMG Techniek B.V. geleverde zaken mocht ontstaan.

ARTIKEL 13 Overmacht

13.1.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van PMG Techniek B.V. onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van bet tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien), die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk -verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burger. oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van PMG Techniek B.V.

ARIKEL 14 Ontbinding en bevrijding

14.1.       indien de huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten taste van de huurder, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de huurder, faillissement, surséance of ondercuratelestelling van de huurder, stillegging of liquidatie van diens bedrijf of opzegging van de verzekering van de huurder is PMG Techniek B.V. te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist. PMG Techniek B.V. is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toe­komende te vorderen. Alles onverminderd het recht van PMG Techniek B.V. op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

14.2.       indien de behoorlijke nakoming door PMG Techniek B.V. tengevolge van een of meer omstandig­heden die niet voor rekening van PMG Techniek B.V. komen, waaronder overmacht zoals omschreven in artikel 13, geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend onmogelijk is, heeft PMG Techniek B.V. het recht te hare keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht

15.1.       Op alle huurovereenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

ART1KEL 16 Geschillen

16,1.       Alle geschillen uit of naar aanleiding van een huurovereenkomst danwel van nadere overeen­komsten, die daarmee samenhangen, zullen worden berecht door de rechtbank te Maastricht of door de rechtbank te Alkmaar, zijn ter keuze van PMG Techniek B.V., tenzij zij behoren tot de competentie van de sector kanton.

ARTIKEL 17 Conversie

17.1.       Indien en voor zover op grand van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter ervan, op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wet een beroep kan warden gedaan.

ARTIKEL 18 Nederlandse tekst prevaleert

18.1.    De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Aanvullende verhuurvoorwaarden gemotoriseerd zelfrijdend materieel

ARTIKEL 1 Algemeen

1.1.         Deze aanvullende verhuurvoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Verhuurvoorwaarden van PMG Techniek B.V. ingeval van verhuur van hoogwerkers en heftrucks (NB: dus niet voor verhuur van klim- en steigermaterialen en andere goederen).

1.2.         Deze aanvullende verhuurvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van de Algemene Verhuurvoorwaarden van PMG Techniek B.V.

1.3.         De WAM Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) is een verzekering die de bezitter/ houder, c.q. PMG Techniek B.V., verplicht is af te sluiten op alle materieel dat gemotoriseerd zeffrijdend is. PMG Techniek B.V. heeft een WAM verzekering afgestoten op alle zelfrijdende haag­werkers en heftrucks. Dit geld zowel voor materieel dat zich op de openbare weg begeeft als ook voor zelfrijdende hoogwerkers en heftrucks die uitsluitend binnen gebouwen en/of afgeslo­ten werkterrein rijden. Deze aanvullende verhuurvoorwaarden betreffen~ deze verzekering

ARTIKEL 2 Verzekering

2.1.         De algemene verhuurvoorwaarden van PMG Techniek B.V. stellen dat elke schade die tijdens de huurperiode is toegebracht aan het gehuurde object zal warden verhaald op de huurder.

2.2.         Vanaf 1 januari 2003 biedt PMG Techniek B.V. bij verhuur van hoogwerkers en heftrucks haar klanten een cascodekking aan waardoor de schade aan het gehuurde object gedekt is. De casco­verzekering dekt de schade onder aftrek van het eigen risico, welk eigen risico volledig voor rekening van de huurder komt.

ARTIKEL 3 Eigen risico en premies

3.1.         De verzekering dekt schade aan het gehuurde of schade door diefstal met inachtneming van het eigen risicobedrag. PMG Techniek B.V. brengt geen verzekeringspremie of poliskosten in rekening aan de huurder.

3.2.         Het eigen risico bedraagt bij gewone schadegevallen € 1.000,-. Schades onder het eigen risico­bedrag komen volledig voor rekening van de huurder. Bij diefstal c.q. vermissing van het gehuurde object bedraagt het eigen risico maximaal € 7.500,-.

3.3.         De eigen risicobedragen gelden per gebeurtenis en komen altijd voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 4 Schades, uitgesloten van verzekering

4.1.         Voor schades ontstaan door of tijdens werkzaamheden met hoogwerkers en/of heftrucks biedt de WAM geen dekking en is PMG Techniek B.V. niet aansprakelijk. Zij kan dit risico ook nooit en te nimmer aanvaarden. Dit risico is derhalve te allen tijde voor de huurder en deze zal zichzelf hier­voor moeten indekken middels een bedrijfs WA of CAR-polis.

4.2.         PMG Techniek B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schades aan

4.4.         Schade aan eigendommen van de huurder en/of derden, kunnen niet op PMG Techniek B.V. verhaald warden.

4.5.         Met betrekking tot een voertuig behorende bij een autohoogwerker geldt dat de kosten voor reparaties, onderhoud, normale bandenstijtage en motorrijtuigenbetasting voor rekening van PMG Techniek B.V. zijn. Het gaat hierbij om reparaties die naar het oordeel van PMG Techniek B.V. noodzakelijk zijn en niet zijn veroorzaakt door nalatigheid of ondeskundig gebruik van de huurder.

4.6,         Indien de huurder aansprakelijk mocht zijn voor schade die gedekt is door de verzekering, past PMG Techniek B.V. het recht van regres toe. Daarbij zal het gehete schadebedrag op de huurder verhaald warden.

ARTIKEL 5 Aanhanghoogwerkers

5.1.         Aanhanghoogwerkers mits niet zelfrijdend, vallen onder de verzekering van de trekkende auto. De huurder dient over een geldig en voor het besturen van het gehuurde geschikt rijbewijs te beschikken en bij zich te dragen, bij gebreke waarvan de huurder volledig aansprakelijk is voor de gevolgen.

                                                                                                                                                                                                             

ARTIKEL 6 Voorwaarden verzekering

6.1.         De huurder heeft de verplichting de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan, doch in ieder geval binnen 24 uur schriftelijk te melden aan PMG Techniek B.V.. In gevat van diefstal, rellen of vandalisme dient de huurder onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en PMG Techniek B.V. een kopie van het proces verbaal te overhandigen.

6.2.         Tijdige betaling van de huursom is vereist om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring.

6.3.         De verzekering bied geen dekking in gevallen van grove nalatigheid, grove schuld of opzet van de zijde van huurder, haar werknemers of door huurder ingeschakelde derden. De huurder dient afdoende maatregelen te nemen om de kans op schades en/ of diefstal van het gehuurde materieel zo klein mogelijk te houden. Indien mogelijk dient de hoogwerker of de heftruck uitge­stempeld en met een deel van de mast omhoog te warden neergezet.

6.4.         De verzekering biedt geen dekking voor schades veroorzaakt bij laden, lossen, heffen of hijsen van het gehuurde (handling) en schades die door bet niet in acht nemen van de doorrijhoogte (aangegeven in het chauffeurscompartiment) veroorzaakt warden.

6.5.         De verzekering biedt geen dekking in gevat van doorverhuur van de hoogwerker of heftruck, het overlaten aan niet geautoriseerde personen en het niet in acht nemen van de veiligheidseisen en/of gebruiksvoorschriften

ARTIKEL 7 Uitsluiting

7.1.         PMG Techniek B.V. behoudt zich het recht voor in bijzondere omstandigheden klanten of orders uit te sluiten van deze casco verzekering.